Home Company Profile Product News & Information Inquiry Map & Location Contact us

เมนู

 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินรุ่งเรือง ซัพพลาย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2542
โดยดำเนินธุกิจจากการจำหน่ายสกรู น๊อต เพื่อใช้งานทั่วไป งานโครงการ และ
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าต่างๆ  โดยจัดจำหน่ายทั่วประเทศเรื่อยมาและในปี 2551
เราได้ก่อตั้ง บริษัท เอส.อาร์.อาร์. ฟาสเทนเนอร์ จำกัด และก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น 
 
หจก. สินรุ่งเรือง ซัพลาย
190/9 หมู่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ10290
โทร. 0-2406-0780 (อัตโนมัติ 8 สาย)  แฟกซ์ : 0-2406-0781-2 (อัตโนมัติ)
www.srrfast.com  E-mail : chillcoffee556@gmail.com
 
  
view